sadboizaintcry

job description


online sales department :

online sales manager ⇒ Xem mô tả công việc tại đây.

online sale staff ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây ⇒ Ứng tuyển nhanh tại đây.

customer service staff ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây ⇒ Ứng tuyển nhanh tại đây.


store :

store manager ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

store staff ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây ⇒ Ứng tuyển nhanh tại đây.


warehouse department :

warehouse manager ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây

warehouse staff ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây ⇒ Ứng tuyển nhanh tại đây


marketing department :

content creator ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

tiktok content creator ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

photo creator ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

tiktok video editor ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

graphic designer (media) ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

graphic designer (product) ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

social maketer ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

data analyst ⇒ Xem mô tả công việc  tại đây.

strategy planner ⇒ Xem mô tả công việc tại đây.

creative director ⇒ Xem mô tả công việc tại đây.

strategy director ⇒ Xem mô tả công việc tại đây.

product manager ⇒ Xem mô tả công việc tại đây.

brand manager ⇒ Xem mô tả công việc tại đây.


core functions

hr & legal specialist ⇒ Xem mô tả công việc tại đây.
accountant ⇒ Xem mô tả công việc tại đây.

 


Để ứng tuyển, bạn vui lòng gửi CV đến mail hiring@sadboizaintcry.com và bộ phận nhân sự của sadboizaintcry sẽ liên hệ với bạn nhé.