customer privacy policy

Các sadboiz - sadgur vui lòng đọc kỹ tất cả các điều mục Chính sách về quyền riêng tư của sadboizaintcry để đảm bảo quyền lợi của các bạn khi sử dụng website cũng như các dịch vụ trên website của chúng tôi. 

Bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, cho dù bằng cách truy cập trang web của chúng tôi hay cách khác hoặc bằng cách tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các thông lệ có trong chính sách này, đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và chính sách của sadboizaintcry.

 

Chính sách bảo mật của website sadboizaintcry có hiệu lực kể từ khi các sadboiz - sadgur có phát sinh thao tác bất kì đối với website của chúng mình.

 

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH SADBOIZAINTCRY SỬ DỤNG

 1. Thông tin các sadboiz - sadgur cung cấp cho chúng mình: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn tự nguyện gửi thông tin trực tiếp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, email, tin nhắn hoặc bằng cách khác. Thông tin cá nhân là dữ liệu nhận dạng hoặc được liên kết với bạn và bao gồm thông tin bạn cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, sử dụng nền tảng sadboizaintcry.com, sadboizaintcry.vn, tham gia cuộc thi, quảng cáo hoặc khảo sát (nếu có), báo cáo sự cố với trang web của chúng tôi hoặc sử dụng một số tính năng khác của dịch vụ sadboiz.

 2. Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin cá nhân về bạn một cách gián tiếp về cách bạn truy cập và sử dụng dịch vụ cũng như thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập website. Thông tin này bao gồm ID thiết bị, thông tin vị trí địa lý, máy tính và thông tin kết nối. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, cung cấp thông tin về các trang bạn xem, liên kết bạn nhấp vào và các hành động khác mà bạn thực hiện trên website của chúng tôi trong nội dung quảng cáo hoặc email của chúng tôi.

 3. Điều này bao gồm thông tin chúng tôi thu thập thông qua hoặc liên kết với các trang web của chúng tôi với các trang chủ có tại sadboizaintcry.com, sadboizaintcry.vn và bất kỳ trang nào liên quan các ứng dụng mà chúng tôi có thể cung cấp, cùng với tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp tùy từng thời điểm thông qua trang web, cửa hàng bán lẻ hoặc các ứng dụng liên quan, các trang web truyền thông xã hội liên quan của chúng tôi thông qua các tương tác của bạn với chúng tôi (trang web, cửa hàng, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ và các trang truyền thông xã hội).

 4.  Chúng tôi có thể ẩn danh và tổng hợp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được (để bạn không bị nhận dạng cá nhân). Chúng tôi có thể sử dụng thông tin ẩn danh cho các mục đích bao gồm kiểm tra hệ thống, nghiên cứu, phân tích dữ liệu, cải tiến điều khoản và dịch vụ, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm và tính năng mới. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin ẩn danh đó với những người khác thuộc chung hệ thống của sadboiz.

 

PHẦN 2: TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

 1. sadboizaintcry cam kết không bán thông tin của sadboiz - sadgur dưới mọi hình thức. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin nội bộ để phục vụ các chiến lược của công ty và chia sẻ cho bên quản lý phần mềm thứ ba hoặc các cơ quan pháp lý.

 2. Nếu, trong tương lai, chúng tôi cần chia sẻ thông tin cá nhân của các sadboiz - sadgur cho bất kỳ mục đích nào, sadboiz sẽ thông báo trước và bạn có quyền được cho phép hoặc không.

 3. Sự kiện bất khả kháng: Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dữ liệu cá nhân bị tiết lộ. Không có một hệ thống an ninh nào trên toàn thế giới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do vậy, chúng tôi cam kết áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu cá nhân luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo không bị tiết lộ.

 

PHẦN 3: TUYÊN BỐ CẬP NHẬT VÀ HIỆU LỰC ÁP DỤNG QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. Chúng tôi bảo lưu quyền của các sadboiz - sadgur bất cứ lúc nào, kể cả khi thay đổi hoặc cập nhật chính sách này, và bất kỳ sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật nào như vậy sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng thông báo đã sửa đổi. Việc các sadboiz - sadgur tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thông báo sửa đổi nào sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn đối với sự thay đổi chính sách.

 2. Chính sách này tuân theo các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng dịch vụ của bạn. Và áp dụng bất kể phương tiện nào được sử dụng để truy cập hoặc cung cấp thông tin thông qua dịch vụ.

 3. Đầu mục này không áp dụng cho thông tin về bạn được thu thập bởi bất kỳ dịch vụ, ứng dụng hoặc quảng cáo của bên thứ ba nào được liên kết với hoặc các trang web được liên kết từ dịch vụ chúng tôi. Việc thu thập hoặc nhận thông tin của bạn bởi các bên thứ ba phải tuân theo các chính sách bảo mật, tuyên bố và thông lệ của riêng họ và trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ sự tuân thủ nào của bên thứ ba đó.

 

PHẦN 4: THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Khi bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, hoặc tự động thông qua các công cụ ghi nhật ký và phân tích kết quả của việc bạn sử dụng và truy cập vào dịch vụ, hoặc từ các nguồn của bên thứ ba và thông qua các tương tác của bạn với chúng tôi trên các trang web truyền thông xã hội, Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi, bao gồm bằng cách nhập thông tin đó vào các biểu mẫu trang web, đặt hàng, tạo tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi khi có câu hỏi hoặc nhận xét. Nếu các sadboiz - sadgur có khiếu nại về website, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn, giải quyết yêu cầu của bạn, và xử lý khiếu nại của bạn, nếu có.

 2. Quý khách chỉ có thể truy cập trực tiếp vào website sadboizaintcry.com cũng như được hưởng những quyền lợi từ những dịch vụ do sadboizaintcry cung cấp sau khi đăng ký tài khoản. Với tài khoản này cùng với những thông tin được cung cấp, các sadboiz - sadgur có thể đặt hàng và sử dụng dịch vụ trên website sadboizaintcry. Mọi thông tin do người dùng cung cấp sẽ không được gửi cho bất kì bên thứ 3 nào mà không có sự cho phép của chủ sở hữu (ngoại trừ Haravan) và sẽ chỉ sử dụng cho việc nghiên cứu nội bộ nếu chưa có quy định khác về sử dụng thông tin cá nhân khách hàng. Tong trường hợp nếu thông tin các nhân của quý khách được truy cập bởi một bên thứ 3 mà không phải do sơ xuất của chúng tôi, sadboizaintcry sẽ không chịu trách nhiệm cho sự cố trên.

 

PHẦN 5: QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Theo luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu hiện hành cũng như các chính sách của sadboizaintcry, bạn có một số quyền cơ bản về thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn. Dưới đây là các quyền cụ thể của bạn:

 1. Quyền truy cập: Quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi sao lưu về bạn.

 2. Quyền chuyển nhượng: Quyền nhận thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn ở định dạng thường được sử dụng và chuyển thông tin đó sang một bên kiểm soát dữ liệu khác dựa trên sự đồng ý của bạn.

 3. Quyền được sửa: Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn trong thời gian sớm nhất nếu thông tin cá nhân đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

 4. Quyền xóa: Quyền xóa thông tin cá nhân của các sadboiz - sadgur trong thời gian sớm nhất, trừ một vài trường hợp theo quy định.

 5. Quyền hạn chế: Quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.

 6. Quyền Chọn Không Tham Gia: Các sadboiz - sadgur có quyền từ chối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 7. Quyền được Đối xử Không Phân biệt đối xử: Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về những quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

HOTLINE: 1900 633 513

ĐƠN VỊ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: Instagram/Facebook @sadboizaintcry

 

PHẦN 6: NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Không ai dưới 16 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho sadboiz. 

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu các sadboiz - sadgur dưới 16 tuổi,  vui lòng không sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên website này hoặc thông qua bất kỳ tính năng nào của nó, hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào về bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ của bạn, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất kỳ tên hiển thị hoặc tên người dùng nào mà bạn có thể sử dụng. 

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ một khách hàng dưới 16 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. 

Trong tình huống sadboiz phải phối hợp với bộ phận điều tra cho các vụ án dân sự và hình sự, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin của khách hàng mà không cần sự cho phép từ phía các sadboiz - sadgur. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo hành động này đối với các bạn.